Home Τελευταία Νέα Πετρέλαιο Θέρμανσης: Περιμένουν το επίδομα για να «ζεσταθεί» η αγορά

0 923

Πολύ λίγες προς το παρόν οι παραγγελίες για το πετρέλαιο θέρμανσης
Διαβάστε αναλυτικά τις οδηγίες που πρέπει να ακολουθήσουν οι δικαιούχοι

Εδώ και κάποιες ημέρες να έχει ξεκινήσει η περίοδος διανομής πετρελαίου θέρμανσης όμως οι καταναλωτές δεν αγοράζουν πετρέλαιο λόγω της αυξημένης τιμής αλλά και των προβλημάτων που υπάρχουν με το σύστημα υποδοχής αιτήσεων επιδότησης πετρελαίου θέρμανσης  για τους δικαιούχους.

Δεν πρέπει να ξεχνάμε επίσης, ότι η επιδότηση φτάνει τα 0,35 λεπτά το λίτρο, γεγονός που σημαίνει ότι για πολλές περιοχές η τιμή αγοράς πετρελαίου θέρμανσης θα κατέβει και κάτω από το 1 ευρώ.

Σύμφωνα με πληροφορίες από τους πρατηριούχους και τις εταιρείες πετρελαιοειδών η αγορά δεν κινείται, παρά την έκδοση της σχετικής απόφασης του υπουργείου Οικονομικών που περιγράφει βήμα-βήμα τη διαδικασία της επιδότησης πετρελαίου θέρμανσης. Το πρόβλημα υπάρχει γιατί, στο υπουργείο Οικονομικών δεν είναι ακόμα ετοιμασθεί να υποδεχθεί τις ηλεκτρονικές αιτήσεις των δικαιούχων. Έτσι λοιπόν,  οι δικαιούχοι, ακόμα κι όταν ανοίξει η ηλεκτρονική εφαρμογή, να πρέπει να περιμένουν 20 ημέρες από την υποβολή της αίτησης, προκειμένου να λάβουν τη προκαταβολή του επιδόματος θέρμανσης που προβλέπεται για πρώτη φορά, κάτι που σημαίνει ότι όσοι έχουν οικονομική αδυναμία αγοράς πετρελαίου θέρμανσης, θα πρέπει να περιμένουν τουλάχιστον έως τα μέσα Νοεμβρίου.

Τι προβλέπει η διαδικασία χορήγησης του επιδόματος στους δικαιούχους:

1. Επίδομα πετρελαίου θέρμανσης  χορηγείται για τις αγορές πετρελαίου εσωτερικής καύσης θέρμανσης που πραγματοποιούν από 15 Οκτωβρίου μέχρι και την 30 Απριλίου κάθε έτους, μετά από σχετική αίτηση που αρμοδίως υποβάλλεται μέχρι 30 Μαΐου κάθε έτους.

Στην περίπτωση που οι παραπάνω ημερομηνίες συμπίπτουν με μη εργάσιμες ημέρες, ως ημερομηνία λαμβάνεται η προηγούμενη εργάσιμη για την έναρξη και η επόμενη εργάσιμη για τη λήξη.

2.  α) Οι ενδιαφερόμενοι καταναλωτές, υποβάλλουν αίτηση μέσω εφαρμογής στο δικτυακό τόπο www.gsis.gr, για να ενταχθούν στο Μητρώο Δικαιούχων του επιδόματος θέρμανσης.

Στην αίτηση αναγράφονται κατά περίπτωση τα ακόλουθα στοιχεία:

– ο αριθμός Φορολογικού Μητρώου του αιτούντος – υπόχρεου φορολογικής δήλωσης,

– το ονοματεπώνυμό του,

– ο αριθμός των προστατευόμενων τέκνων του,

– η ένδειξη εάν επιθυμεί προκαταβολή,

– ο αριθμός τραπεζικού λογαριασμού (IBAN) που επιθυμεί να πιστωθεί το ποσό και το ονοματεπώνυμο του πρώτου δικαιούχου,

– ο αριθμός παροχής ηλεκτρικού ρεύματος του ακινήτου κύριας κατοικίας,

– η ταχυδρομική διεύθυνση που αντιστοιχεί στη συγκεκριμένη παροχή ηλεκτρικού ρεύματος,

– αν η κατοικία είναι ιδιόκτητη, ενοικιαζόμενη ή δωρεάν παραχωρούμενη καθώς και ο Α.Φ.Μ. του εκμισθωτή ή του δωρεάν παραχωρούντος,

– τα τετραγωνικά μέτρα κύριων χώρων της κύριας κατοικίας κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης,

– η ένδειξη αν πρόκειται για πολυκατοικία,

– τα στοιχεία επικοινωνίας του (διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, αριθμός κινητού ή και σταθερού τηλεφώνου)

β) Παράλληλα οι διαχειριστές της πολυκατοικίας ή οι εκπρόσωποι των πολυκατοικιών ή οι εταιρίες διαχείρισης πολυκατοικιών, δηλώνουν στην εφαρμογή  τα ακόλουθα στοιχεία:

– τον αριθμό φορολογικού μητρώου του διαχειριστή ή του προσώπου που εκπροσωπεί την πολυκατοικία ή της εταιρίας διαχείρισης της πολυκατοικίας,

– τον Α.Φ.Μ. της πολυκατοικίας, εφόσον υπάρχει,

– τον αριθμό της κοινόχρηστης παροχής ηλεκτρικού ρεύματος ή μιας παροχής ηλεκτρικού ρεύματος που εκπροσωπεί την πολυκατοικία,

– τα χιλιοστά συμμετοχής των διαμερισμάτων στις δαπάνες θέρμανσης,

– το ονοματεπώνυμο των φυσικών προσώπων που διαμένουν στα διαμερίσματα τα οποία δεν χρησιμοποιούνται ως επαγγελματική στέγη.

γ) Τα πρόσωπα που δεν είναι πιστοποιημένοι χρήστες στο TAXISnet , για την είσοδό τους στην ηλεκτρονική αίτηση δηλώνουν, τον Α.Φ.Μ. και έναν αριθμό ειδοποίησης εκκαθαριστικού σημειώματος μιας εκ των δηλώσεων Φορολογίας Εισοδήματος της τελευταίας πενταετίας.

δ) Στις περιπτώσεις που έχει αλλάξει κύρια κατοικία ο αιτών υποβάλλει νέα αίτηση.

ε) Αρχικές ή τροποποιητικές αιτήσεις προσώπων που δεν πληρούν απορρίπτονται αυτόματα από τη Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων με σχετική αιτιολογία.

στ) Δεν είναι αποδεκτή η χρήση του ίδιου αριθμού λογαριασμού τραπέζης (IBAN) από δύο διαφορετικούς δικαιούχους επιδόματος. Επίσης δεν είναι αποδεκτή η χρήση του ίδιου αριθμού παροχής ηλεκτρικού ρεύματος για περισσότερους από δύο δικαιούχους κατά την ίδια περίοδο θέρμανσης.

ζ) Όλα τα συνδεόμενα με την υποβαλλόμενη αίτηση δικαιολογητικά φυλάσσονται υποχρεωτικά από τους ενδιαφερόμενους για διάστημα πέντε (5) ετών.

θ) Η πληρωμή του επιδόματος θέρμανσης διενεργείται μέσω τραπεζικών ή λοιπών πιστωτικών ιδρυμάτων, εντός είκοσι (20) ημερών από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης του δικαιούχου. Ειδικότερα: α) Ποσό που ισούται με το 25% επί του συνολικού δικαιούμενου ποσού του επιδόματος θέρμανσης προκαταβάλλεται άπαξ ανά περίοδο χορήγησης  κατ’ επιλογή του δικαιούχου που αποτυπώνεται στην αίτηση του άρθρου 4 παρ.

2. β) το υπόλοιπο του ποσού, που δικαιούται ο αιτών βάσει της πραγματοποιηθείσας αγοράς πετρελαίου θέρμανσης ή το συνολικό ποσό του επιδόματος θέρμανσης στην περίπτωση που ο δικαιούχος δεν αιτήθηκε την προκαταβολή που προβλέπεται στην παραπάνω περίπτωση, καταβάλλεται, με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 6 της παρούσας και με την υποβολή των αντίστοιχων φορολογικών στοιχείων στο ηλεκτρονικό σύστημα παρακολούθησης πετρελαίου θέρμανσης από τα μέλη ΔΙ.ΠΕ.ΘΕ.

Πηγή: protothema.gr

Comments

comments