Home Διαχείριση κτιρίου Νομικά Αποδείξεις δαπανών

Σε αυτή τη δημοσίευση εξηγούμε τους λόγους χρησιμότητας των αποδείξεων. Για ποιους λόγους δηλαδή ο διαχειριστής μιας πολυκατοικίας πρέπει κατά τη δαπάνη χρημάτων από το αποθεματικό να ζητά να του χορηγούνται πάντα θεωρημένες αποδείξεις.

Οι διαχειριστές (είτε αυτοί είναι συνιδιοκτήτες είτε τρίτα φυσικά/νομικά πρόσωπα) κατά τη λήξη της θητείας τους λογοδοτούν ενώπιον της γενικής συνέλευσης.

Σημειωτέον εξάλλου ότι και καθ’ όλη τη διάρκεια της διαχειριστικής τους περιόδου, είναι υποχρεωμένοι να επιδεικνύουν (καθώς και να παρέχουν σχετικά αντίγραφα εφόσον τούτο ζητηθεί) προς τους συνιδιοκτήτες των αποδείξεων επί τη βάσει των οποίων επιμερίζονται οι κοινόχρηστες δαπάνες, οι δαπάνες θέρμανσης και ανελκυστήρα κλπ. Ως εκ τούτου είναι απαραίτητο οι διαχειριστές να λαμβάνουν αποδείξεις, τιμολόγια κλπ. για όλες τις δαπάνες που πραγματοποιούνται στις συνιδιοκτησίες. Πολλές φορές, για φορολογικούς κυρίως λόγους, οι προμηθευτές της πολυκατοικίας ή οι υπάλληλοί της (πχ. κηπουρός, καθαρίστρια κλπ.) δεν εκδίδουν μεν αποδείξεις, πλην όμως το ποσό που τους καταβάλλεται περιλαμβάνεται στα κοινόχρηστα. Από την εν λόγω πρακτική όμως δημιουργούνται μεταξύ άλλων τα εξής προβλήματα:

  1. Ιδιοκτήτης αρνείται να πληρώσει κάποια δαπάνη για την οποία δεν υπάρχει απόδειξη. Η εν λόγω άρνησή του είναι καταρχήν νόμιμη. Μείζονα δε σημασία αποκτά το ζήτημα αυτό σε περίπτωση δικαστικής επιδίωξης οφειλών συνιδιοκτήτη από κοινόχρηστες δαπάνες, καθόσον τα αρμόδια δικαστήρια καταδικάζουν συνήθως τους οφειλέτες στην καταβολή της αναλογίας τους στις κοινόχρηστες δαπάνες που προκύπτουν εξ εγγράφων (αποδείξεις κλπ.)
  2. Κακόπιστος υπάλληλος της πολυκατοικίας (πχ. καθαρίστρια) εγείρει αγωγή κατά του διαχειριστή ζητώντας να υποχρεωθεί αυτός να της καταβάλει δεδουλευμένα που δήθεν δεν του έχουν καταβληθεί (συνήθως δε, ζητούν περισσότερα από τα συμφωνημένα)
  3. Κακόπιστος υπάλληλος καταθέτει στο ΙΚΑ καταγγελία ότι δεν του καταβάλλονται οι ασφαλιστικές του εισφορές (παρόλο που δεν υπήρχε τέτοια συμφωνία)
    Ως εκ τούτου το σωστότερο είναι για όλες τις δαπάνες που πραγματοποιούνται στην πολυκατοικία να υπάρχουν είτε επίσημες αποδείξεις, είτε μισθοδοσία «υπαλλήλου» περιλαμβάνουσα και τις αντίστοιχες ασφαλιστικές εισφορές (να δηλώνεται δηλαδή ο «υπάλληλος» π.χ. στο ΙΚΑ). Εάν τούτο είναι ανέφικτο, θα πρέπει ο «υπάλληλος» που απασχολείται στην πολυκατοικία να εκδίδει τουλάχιστον ιδιωτικές αποδείξεις. Εν αρνήσει του, κι εφόσον η συνιδιοκτησία, εξακολουθεί να επιθυμεί την απασχόλησή του, για την πληρότητα του φακέλου των αποδείξεων ορθότερο θα ήταν να εκδίδει ο ίδιος ο διαχειριστής κατά μήνα/ κατά παρεχόμενη υπηρεσία ιδιωτική απόδειξη ότι κατέβαλε στον «υπάλληλο» τα εις την απόδειξη αναφερόμενα ποσά.

Περαιτέρω ιδιαίτερη σημασία αποκτά το θέμα των επίσημων αποδείξεων όταν αυτές επέχουν θέση εγγυήσεως. Ειδικότερα:

  1. Περιπτώσεις αποδείξεων παροχής υπηρεσιών που επέχουν θέση εγγυήσεως: ενδεικτικά αναφέρονται οι αποδείξεις των συντηρητών ανελκυστήρων, συντηρητών καυστήρων κλπ. Το πρόσωπο που πχ. συντηρεί τον ανελκυστήρα της πολυκατοικίας ευθύνεται για τυχόν βλάβες αυτού προκύψουν ενώ έχει λάβει χώρα τακτική συντήρηση. Το γεγονός όμως ότι πράγματι έλαβε χώρα η εν λόγω συντήρηση αποδεικνύεται εκ της σχετικής αποδείξεως παροχής υπηρεσιών. Μείζονα σημασία δε αποκτά το θέμα αυτό σε περιπτώσεις υποθέσεων που εισάγονται ενώπιον δικαστηρίων, καθόσον τα μεν δημόσια έγγραφα (όπως οι επίσημες αποδείξεις) λαμβάνονται υπ’ όψιν υποχρεωτικώς εκ των δικαστηρίων, ενώ αντιθέτως τα ιδιωτικά (όπως οι ιδιωτικές αποδείξεις) λαμβάνονται υπ’ όψιν κατά την κρίση του δικαστηρίου.
  2. Περιπτώσεις αποδείξεων ή τιμολογίων προμηθευτών: Η απόδειξη π.χ. αγοράς αυτόματου ποτιστικού μηχανήματος επέχει και θέση εγγυήσεως καλής λειτουργίας αυτού για 1 ή 2 χρόνια κατά περίπτωση. Η υποχρέωση του προμηθευτή να αντικαταστήσει ελαττωματικό πράγμα υπάρχει μόνο όταν προκύπτει η αγορά αυτού από επίσημη απόδειξη που έχει εκδώσει ο εν λόγω προμηθευτής.

Για περαιτέρω πληροφορίες ή για καταρτισμένη νομική συμβουλή σε θέματα πολυκατοικιών, καλέστε μας στο 211.1010.220.

Comments

comments